Vietnam Idol – the worst and the most hilarious auditions – phần 1 –

by windboi

Thi thế này thì AMERICAN IDOL cũng phải gọi bằng cụ

Advertisements