by windboi

Sao làm tui thất vọng quá vậy ?

Thế này không được, thế kia cũng không xong

~~~

Advertisements